Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 10 Eylül 2022 dir.

Tammetin Son Gönderme Tarihi: 15 Ekim 2022 dir.


Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Örnek Bildiri Formatı İndir
Bildirilerin Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Formatı

● Genel
○ Bildiriler, poster ve sözlü olarak sunulacaktır.
○ Kongreye bildiri olarak sadece özgün araştırma bildirileri kabul edilecektir, derleme kabul edilmeyecektir.
○ En az 3 vakadan oluşan sunumlar (Vaka Serisi) sözlü bildiri olarak kabul edilecektir. 3 den az vakadan oluşan bildiriler poster olarak kabul edilecektir.
○ Sunum yapacak kişilerin mutlaka kongreye kayıt olmaları gerekmektedir.
○ Bildiri kabulü “Çift kör hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.

● Sözlü Sunumlar
○ Benzer konuları içeren konular için bir oturum planlanacaktır.
○ Sözlü sunumların süresi, 15 dk olarak belirlenmiştir.
○ PowerPoint programının kullanılacağı sözlü bildirilerde 10 dakika sunum, 5 dakika soru-cevap planlanmıştır.


● Poster Sunumları
○ PowerPoint programının kullanılacağı poster bildiriler; giriş, materyal & yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir.
○ Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır..
○ Posterler 80 (en) x 120 (boy) cm boyutlarında olmalıdır.
○ Posterler tek sayfa üzerine hazırlanmalıdır.
○ Posterlerinizin üst kısmında sunum başlığı, yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır.


● Bildiri yazım kuralları
a. Özetler, “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, tek satır aralığında, A4 boyutunda ve kenarlarından 3’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
b. Özet başlığı 14 punto, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır
c. Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır.
ç. Aralarına virgül konularak en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir ve 12 punto karakterinde olmalıdır.
d. Türkçe başlığı takiben yazar isimleri tam olarak ad ve soyad şeklinde verilmelidir.
e. Yazarların kurum adresleri üst indis kullanılarak yazar listesinin hemen altında ve sorumlu yazarın e-mail adresi ise, kurum adreslerinin altında 10 punto olarak verilmelidir.
f. Bildiri özetleri, yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
g. Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
ğ. Sisteme sunulan özet bildirinin kabulü ve sunum şekline Kongre Bilim Kurulu karar verecektir. Kongre Düzenleme Kurulu genel olarak alınan bu kararı hayata geçirmek için çalışacaktır. Ancak zaman, konularda yığılma, bildiri sayısı ve şuan öngörülemeyen bazı durumlardan dolayı bildiri sunum şeklini değiştirme hakkını Kongre Düzenleme Kurulu gizli tutar.
h. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
ı. Bildiri kabulü “Çift kör hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.

Değerlendirme kurulu bildirinin alt konu başlığını değiştirebilir.
Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "sunulmayan bildiriler" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.

TAM METİN İÇİN GEREKLİLİKLER

· International Dental Research dergisi hem uluslararası hem de ULAKBİM TR Dizin’de indekslenen bir dergi olduğundan dolayı, derginin yayın politikası gereği tam metin yayınlanacak bildirilerin bilimsel kalitesinin yüksek olması gereklilikleri bulunmaktadır.

·      Bu gerekliliklerin bazı özellikleri şunlardır.
o   Tam metin bildirilerin İngilizce dilinde akademik native speaker english editinglerinin profesyonel ve sertifikalı bir firmada yapılması
o   Proofreadinginin yapılması
o   iThenticate programı ile benzerlik oranının tespit edilmesi (Bu oranın %20’yi geçmemesi gerekmektedir.)
o   Kabul edilen makalelerin mizanpajının yapılması ve galley proof hizmeti
o   Copyediting ve layout editing hizmetlerinin yapılması
o   İstatistik editörü tarafından bildirilerin kontrol edilmesi, hatalı istatistiklerde yazarlara düzeltmeleri için ek süre verilecektir. 
o   DOI numarası verilerek yayına hazır hale getirilmesi
·       Tüm bu gerekliliklerin sağlanması için yazarlardan bu hizmetlerin yapılabilmesine yönelik kongre kaydına ilave olarak 1500 kelimeyi geçmeyen tam metinler için $250 veya döviz karşılığı talep edilecektir. Talep edilen meblağ Basım Ücreti ya da Article Processing Charge olmayıp yukarıda belirtilerin hizmetlerin sağlanması için yurtdışı profesyonel firmaya bu hizmetlerin bedeli olarak ödenecektir. 
·       Yazarların kendileri tam metin bildirilerinin ingilizce akademik editingini dergi sayfasında belirtilen profesyonel bir firmada yaptırmışlarsa (Scribendi, textcheck vb.) sertifikaları ile birlikte bunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu durumda diğer hizmetlerin yapılabilmesine yönelik kongre kaydına ilave olarak editing dışındaki hizmetler için $150 veya döviz karşılığı talep edilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 10 EYLÜL 2022'DİR.

TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 15 EKİM 2022'DİR.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi bulunan Online Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Online başvuru formunun doldurulması süresince, araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebiyle, doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak, saklanmalıdır.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2007 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle aşılmamalıdır. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir. Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 14 Ocak 2022 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur.

BİLDİRİ CD'Sİ / USB’Sİ

Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri CD veya USB’sinde yer alacaktır.

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi ve Hakem Heyeti tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" bildiri yönetim sisteminden bildirilerim kısmından kabul mektubunuzu PDF formatında indirebilrisiniz.